Thiết lập sản phẩm tín dụng trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Thiết lập sản phẩm tín dụng trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Nhằm quản lý hoạt động cho vay một cách chặt chẽ, QTDND thường phân loại các khoản cho vay theo các sản phẩm khác nhau. Một sản phẩm cho vay bao gồm các yếu tố sau:

 • Nguồn cho vay: Nguồn huy động, nguồn đi vay, nguồn vốn nhận ủy thác
 • Đối tượng vay vốn: Cá nhân, tổ chức
 • Phương thức vay vốn: Vay từng lần, vay theo hạn mức, vay trả góp
 • Mục đích vay vốn: vay phục vụ sản xuất – kinh doanh, tiêu dùng, sinh hoạt …
 • Thời hạn vay: Ngắn hạn, trung hạn, dài hạn
 • Lãi suất: Phân loại sản phẩm theo các mức lãi suất khác nhau
 • Tài sản đảm bảo: Có tài sản đảm bảo, tín chấp, cầm cố sổ tiền gửi.

Việc đăng ký sản phẩm tín dụng trên phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND được thực hiện như sau:

 • Bước 1: Khai báo lãi suất cho sản phẩm
 • Truy cập vào chức năng theo đường dẫn sau: Quản trị hệ thống –> Lãi suất –> Đăng ký lãi suất
dang-ky-lai-suat-tin-dung-tren-phan-mem-quy-tin-dung-nhan-dan-efund

Màn hình đăng ký lãi suất tín dụng

 • Chọn loại nghiệp vụ là tín dụng, nhập mã lãi suất, loại lãi suất, mức lãi suất và ngày áp dụng.
 • Nhấn nút để cập nhật lãi suất
 • Nhấn nút “Lưu” để lưu mã lãi suất
 • Những thông tin nhập liệu cần lưu ý:
 • Chọn chính xác loại nghiệp vụ là tín dụng, ngày áp dụng và mức lãi suất áp dụng
 • Chỉ khai mới lãi suất trong trường hợp mở sản phẩm mới
 • Các sản phẩm có cùng mức lãi suất vẫn cần mở cho mỗi sản phầm một mã lãi suất riêng (tránh trường hợp thay đổi lãi suất sản phẩm này ảnh hướng đến sản phẩm khác)
 • Vào danh sách lãi suất để xem lại thông tin lãi suất vừa khai báo
 • Bước 2: Khai báo mã phân loại
 • Truy cập vào chức năng theo đường dẫn sau: Kế toán –> Hệ thống tài khoản kế toán –> Danh mục phân loại tài khoản.
khai-bao-tai-khoan-tren-phan-mem-quy-tin-dung-nhan-dan-efund

Màn hình khai báo tài khoản

 • Những thông tin nhập liệu cần lưu ý:
 • Cần mở các tài khoản chi tiết cho tất cả các nhóm nợ tương ứng với mỗi loại sản phẩm (Ví dụ: Mở đủ tài khoản từ nhóm 1 đến nhóm 5)
 • Đối với các loại tài khoản khác như: Tài khoản dự thu, trích lập dự phòng, thoái thu, thu lãi hay phân bổ lãi nêu đơn vị theo dõi chi tiết cho từng sản phẩm thì cũng cần mở tài khoản chi tiết cho từng sản phẩm.
 • Khai báo tài khoản chi tiết cho từng nguồn vốn tương ứng với mỗi sản phẩm
 • Đối với các đơn vị không theo dõi chi tiết mã phân theo sản phẩm có thể bỏ qua bước này.
 • Chú ý chỉ mở mã phân loại, không mở tài khoản chi tiết cho các tài khoản tín dụng (Tài khoản đầu 211, 212 và 213)
 • Sau khi mở mã phân loại, phải thực hiện mapping vào tài khoản tổng hợp tương ứng theo quy định của NHNN.
 • Bước 3: Đăng ký sản phẩm tín dụng
 • Truy cập vào chức năng theo đường dẫn sau: Tín dụng –> Sản phẩm tín dụng –> Danh sách sản phẩm tín dụng –> Nhấn “Thêm”
dang-ky-san-pham-tin-dung-tren-phan-mem-quy-tin-dung-nhan-dan-efund

Màn hình đăng ký sản phẩm tín dụng

 • Nhập thông tin chung của sản phẩm như: Tên sản phẩm, hình thức trả gốc lãi, mã lãi suất, nguồn vốn…và khai báo thông tin bộ tài khoản hạch toán riêng cho sản phẩm
 • Nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin sản phẩm
 • Những thông tin nhập liệu cần lưu ý:
 • Cần chọn đúng mã lãi suất, hình thức trả lãi, tỷ lệ lãi quá hạn và lãi phạt cho mỗi sản phẩm tín dụng.
 • Lựa chọn đúng bộ tài khoản hạch toán riêng cho mỗi sản phẩm (đặc biệt chú ý khi loại sản phẩm là ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn).

Truy cập danh sách sản phẩm để xem lại thông tin sản phẩm vừa khai báo.

Share this post