Tiếp tục củng cố, chấn chỉnh hoạt động của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân

Tiếp tục củng cố, chấn chỉnh hoạt động của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân

Tiếp tục củng cố, chấn chỉnh hoạt động của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân

Phó Thống đốc Đào Minh Tú yêu cầu triển khai ngay giải pháp cụ thể, tăng cường quản lý nhà nước đối với hệ thống QTDND thông qua công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra để ngăn chặn, đẩy lùi các nguy cơ tiềm ẩn rủi ro; xử lý kịp thời, hiệu quả các rủi ro, không làm ảnh hưởng đến an toàn của hệ thống QTDND nói riêng và an toàn hệ thống các TCTD nói chung.

chan chinh quy tin dung

Ngân hàng Nhà nước vừa tổ chức Hội nghị chuyên đề Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), trực tuyến từ Trụ sở NHNN với các NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố trên toàn quốc vào chiều ngày 09/01/2019.

Theo báo cáo tại Hội nghị, hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân sau hơn 25 năm triển khai xây dựng và phát triển đến nay đã hoạt động lành mạnh, hiệu quả, theo đúng tôn chỉ mục đích đề ra, thực hiện huy động vốn trên địa bàn để cho vay các thành viên nhằm mục đích tương trợ giữa các thành viên, tăng cường tính liên kết. Hoạt động của các QTDND đã cải thiện đời sống, tạo công ăn việc làm, phát triển sản xuất kinh doanh cho các thành viên, góp phần xóa đói, giảm nghèo ở khu vực nông thôn.

Tính đến 30/11/2018, toàn hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân có 1.183 quỹ, hoạt động trên 57 tỉnh, thành phố với số thành viên là 1.550.936 thành viên (bình quân 1 quỹ 1.311 thành viên). Tổng nguồn vốn tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu nguồn vốn tương đối hợp lý: tổng nguồn vốn đạt 112.546,4 tỷ đồng (30/11/2018) tăng 9,7% so với 31/12/2017, bình quân 95,1 tỷ đồng/quỹ; tổng dư nợ cấp tín dụng là 89.055,8 tỷ đồng, tăng 11% so với 31/12/2017.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong hoạt động của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân, trong đó, một bộ phận các Quỹ tín dụng nhân dân có biểu hiện xa rời tôn chỉ, mục đích liên kết, tương trợ giữa các thành viên, mà chạy theo mục tiêu lợi nhuận; không tuân thủ các quy định pháp luật, buông lỏng công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ… Công tác quản lý, thanh tra, giám sát của một số NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố đối với các Quỹ tín dụng nhân dân còn hạn chế, thiếu quyết liệt

Tại Hội nghị này, Quyền Chánh Thanh tra giám sát ngân hàng Nguyễn Văn Du đã quán triệt tinh thần Chỉ thị 06/CT-NHNN của Thống đốc NHNN về việc chấn chỉnh, tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động trong hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân để đảm bảo cho các Quỹ tín dụng nhân dân phát triển an toàn, lành mạnh, hiệu quả, hoạt động đúng mục tiêu, đúng tính chất của loại hình.

chan chinh hoat dong quy tin dung 2

Chủ trì Hội nghị, Phó Thống đốc Đào Minh Tú khẳng định NHNN đã rất quyết liệt, chỉ mới một năm vừa qua NHNN đã tổ chức 3 hội nghị về Quỹ tín dụng nhân dân. Bên cạnh đó, tất cả những yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp đã được nhận diện, đề ra rất cụ thể và rõ ràng tại Chỉ thị 06, nên điều cần nhấn mạnh ở đây là “quán triệt về quan điểm, tư tưởng, trách nhiệm với vấn đề này”.

Nhiều chia sẻ được các NHNN Chi nhánh trao đổi tại hội nghị, đã chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan và những bài học cần rút kinh nghiệm. Từ đó đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, thanh tra, giám sát đối với các Quỹ tín dụng nhân dân, nâng cao vai trò của Quỹ tín dụng nhân dân trong việc hỗ trợ phát triển đời sống kinh tế của các thành viên, góp phần phát triển kinh tế và ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho rằng, để phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trong thời gian tới, cần tập trung rà soát, củng cố, chấn chỉnh lại toàn bộ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân theo Chỉ thị 06 nhằm đảm bảo ổn định, an toàn, lành mạnh và hiệu quả trước khi thực hiện việc tăng cường mở rộng phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân.

Việc tổ chức hoạt động, thành lập mới, mở rộng phát triển Quỹ tín dụng nhân dân phải đảm bảo tuân thủ đúng tôn chỉ mục đích của mô hình kinh tế tập thể với mục tiêu tương trợ giữa các thành viên trên cơ sở liên kết trong cùng địa bàn xã, phường, thị trấn hoặc liên kết theo ngành nghề sản xuất. Đây là cơ sở cho sự ổn định, lành mạnh và an toàn hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân. Đồng thời tiếp tục sắp xếp lại các Quỹ tín dụng nhân dân, thành lập mới hay thu hẹp giảm bớt số lượng Quỹ tín dụng nhân dântại từng tỉnh, thành phố đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực sự cần thiết khách quan. Việc thu hẹp được tiến hành bằng các hình thức hợp lý, đảm bảo sự ổn định an toàn hệ thống.

Đặc biệt, cần xây dựng cơ chế quản lý hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân với các cấp độ khác nhau về quy mô, phù hợp với mô hình kinh tế tập thể, năng lực quản trị, điều hành của Quỹ tín dụng nhân dân. Phân cấp quy mô về vốn, sẽ có các điều kiện tương ứng về bộ máy, con người, trình độ quản trị, điều hành, kiểm soát, kiểm toán nội bộ, cơ sở vật chất và công nghệ thông tin để đảm bảo hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân an toàn và hiệu quả.

Song song với việc củng cố, chấn chỉnh hệ thống, cần hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm tăng cường gắn kết trách nhiệm và quyền lợi giữa các thành viên của Quỹ tín dụng nhân dân, liên kết giữa các Quỹ tín dụng nhân dânvới NHHTX, Hiệp hội QTDND, Quỹ Bảo toàn để phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ khi có rủi ro thanh khoản, tương trợ lẫn nhau trong quá trình hoạt động giữa các Quỹ tín dụng nhân dân.

Phó Thống đốc nhấn mạnh: “Chúng ta cần tạo sự đồng bộ trong việc quản lý các Quỹ tín dụng nhân dânhiện nay. Toàn ngành Ngân hàng và những công cụ sẵn có của chúng ta phải vào cuộc, để hỗ trợ công tác quản lý của NHNN, phải có cơ chế rõ ràng cho NHHTX, Bảo hiểm tiền gửi để tham gia hỗ trợ hệ thống Quỹ tín dụng nhân dânphát triển an toàn, bền vững”.

Phó Thống đốc cũng yêu cầu triển khai ngay giải pháp cụ thể, tăng cường quản lý nhà nước đối với hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân thông qua công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra để ngăn chặn, đẩy lùi các nguy cơ tiềm ẩn rủi ro; xử lý kịp thời, hiệu quả các rủi ro, không làm ảnh hưởng đến an toàn của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân nói riêng và an toàn hệ thống các TCTD nói chung.

(Trích cafef)

Share this post