Tổ chức tín dụng nhà nước bị kiểm soát không phải duy trì tiền gửi tại NHCSXH

Tổ chức tín dụng nhà nước bị kiểm soát không phải duy trì tiền gửi tại NHCSXH

TCTD nhà nước bị kiểm soát đặc biệt không phải duy trì tiền gửi tại NHCSXH

NHNN Việt Nam vừa ban hành Thông tư 41/2015/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-NHNN quy định việc các Tổ chúc tín dụng nhà nước duy trì số dư tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội.                                                   tctd-nha-nuoc-bi-kiem-soat-dac-biet-khong-phai-duy-tri-tien-gui-tai-nhcsxhThông tư 41/2015/TT-NHNN bao gồm 2 Điều, trong đó sửa đổi quy định các Tổ chức tín dụng nhà nước duy trì tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội là các NHTM nhà nước và các ngân hàng TMCP do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ. Đồng thời bổ sung nguyên tắc trong thời gian bị kiểm soát đặc biệt thì Tổ chức tín dụng nhà nước không phải thực hiện quy định về duy trì tiền gửi.

Thông tư 41/2015/TT-NHNN cũng bổ sung quy định các Tổ chức tín dụng nhà nước và Ngân hàng Chính sách xã hội báo cáo kết quả việc duy trì số dư tiền gửi để phục vụ công tác theo dõi, giám sát tình hình thực hiện. Bổ sung quy định trách nhiệm của một số đơn vị thuộc NHNN Việt Nam nhằm triển khai có hiệu quả các quy định tại Thông tư.

Thông tư 41/2015/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2016.

( trích thoibaonganhang)

 

Share this post