Lập giao dịch bút toán lẻ trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Lập giao dịch bút toán lẻ trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Lập giao dịch bút toán lẻ trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Ngoài các chứng từ kế toán liên quan đến nghiệp vụ tín dụng, tiền gửi khách hàng, tiền gửi – tiền vay TCTD khác, chuyển tiền; kế toán tại Quỹ tín dụng nhân dân còn phải lập các chứng từ hạch toán khác như:

 • Hạch toán điều chuyển quỹ, hoàn chuyển quỹ giữa Hội sở và Phòng giao dịch
 • Hạch toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ: mua sắm, khấu hao, điều chuyển, sữa chữa, thanh lý.
 • Hạch toán lương và các khoản phải nộp theo lương
 • Hạch toán thuế phải nộp ngân sách nhà nước: thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thu đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân, thuế khác.
 • Hạch toán tạm ứng: tạm ứng hoạt động nghiệp vụ, tạm ứng lương cho cán bộ nhân viên
 • Hạch toán trích lập các Quỹ
 • Hạch toán các khoản phải thu – phải trả khác
 • Và các chứng từ phát sinh khác

Các nghiệp vụ này được thực hiện trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND đơn giản như sau:

 • Truy cập vào chức năng theo đường dẫn sau: Kế toán –> Bút toán lẻ –> Giao dịch bút toán lẻ thu/ Chi/ Chuyển khoản

lap-but-toan-le-tren-phan-mem-quy-tin-dung-nhan-dan-efund

 • Nhập thông tin giao dịch và thông tin người giao dịch
 • Nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin giao dịch
 • Nhấn nút “In GD” để in chứng từ kế toán
 • Nhấn nút “BK tiền mặt” để lập bảng kê thu chi tiền mặt
 • Những thông tin nhập liệu cần lưu ý:
 • Chọn đúng loại phiếu là phiếu thu, phiếu chi, phiếu chuyển khoản hay phiếu điều chuyển, hoàn chuyển quỹ
 • Chỉ lập bảng kê tiền mặt trong trường hợp loại phiếu là phiếu thu/chi, điều chuyển/hoàn chuyển quỹ; đơn vị có áp dụng mô hình giao dịch một cửa và sử dụng phân hệ ngân quỹ.
 • Truy cập vào Kiểm soát tìm giao dịch chưa duyệt để xem thông tin và duyệt giao dịch.

 

Share this post