Lập khế ước và giải ngân trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Lập khế ước và giải ngân trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Khế ước nhận nợ (hay giấy nhận nợ) là biên bản thỏa thuận xác nhận nợ của bên cho vay và bên đi vay nhằm đảm bảo các vấn đề về mặt pháp lý, tránh những tranh chấp xảy ra sau này.

Một hợp đồng tín dụng có thể có một hoặc nhiều khế ước nhận nợ tùy vào phương thức phương thức cho vay mà Quỹ tín dụng nhân dân thỏa thuận với khách hàng. Mỗi lần vay sẽ phải lập một giấy nhận nợ.

Nghiệp vụ này được thực hiện trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND đơn giản như sau:

Bước 1: Lập khế ước

 • Truy cập vào chức năng theo đường dẫn sau: Tín dụng –> Hồ sơ tín dụng –> Lập khế ước
lap-khe-uoc-tren-phan-mem-quy-tin-dung-nhan-dan-efund

Màn hình lập khế ước trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

 • Nhập thông tin hợp đồng và nhập thông tin khế ước.
 • Nhấn nút “Lập KH trả nợ” để lập khế hoạch trả nợ
 • Nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin khế ước
 • Nhấn nút “Giấy nhận nợ” để in giấy nhận nợ
 • Những thông tin nhập liệu cần lưu ý:
  • Chú ý chọn chính xác hợp đồng cần lập khế ước.
  • Trường hợp một hợp đồng có hai nguồn vốn, cần lập số khế ước tương đương với các nguồn.
  • Đối với các đơn vị cho vay đồng tài trợ thì bắt buộc phải quản lý khế ước và mở nhiều khế ước tương ứng
  • Truy cập danh sách khế ước để xem lại thông tin khế ước vừa nhập
  • Nếu đơn vị không quản lý khế ước thì bỏ qua bước này.

Bước 2: Lập kế hoạch trả nợ

 • Từ bước 1 –> Chọn Lập kế hoạch trả nợ hoặc truy cập vào chức năng theo đường dẫn: Tín dụng –> Hồ sơ tín dụng –> Lập kế hoạch trả nợ

 

lap-ke-hoach-tra-no-tren-phan-mem-quy-tin-dung-nhan-dan-efund

Màn hình lập kế hoạch trả nở trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

 • Nhập thông tin hợp đồng, nhập loại lập kế hoạch (tự động hay người dùng lập) và thiết lập các tham số đầu vào cho kế hoạch .
 • Nhấn nút “Lập kế hoạch” để hiển thị kết quả lập kế hoạch trả nợ
 • Nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin kế hoạch trả nợ
 • Những thông tin nhập liệu cần lưu ý:
  • Chú ý Chọn chính xác hợp đồng/khế ước cần lập kế hoạch
  • Nhập đúng các tham số đầu vào để lập kế hoạch trả nợ, kiểm tra lại thông tin gốc lãi trên kế hoạch sau khi ấn lập kế hoạch
  • Truy cập vào danh sách khế ước để xem lại thông tin kế hoạch mới lập

Bước 3: Giải ngân

 • Từ bước 1 à chọn Giải ngân, hoặc truy cập vào đường dẫn chức năng: Tín dụng –> Hồ sơ tín dụng –> Giải ngân (Shift + 5)
giai-ngan-tren-phan-mem-quy-tin-dung-nhan-dan-efund

Màn hình giải ngân trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

 • Nhập thông tin khế ước giải ngân và thông tin hạch toán kế toán.
 • Nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin giao dịch
 • Nhấn nút “In GD” để in chứng từ kế toán
 • Nhấn nút “Giấy nhận nợ” để in giấy nhận nợ
 • Những thông tin nhập liệu cần lưu ý:
  • Chú ý Chọn chính xác khế ước giải ngân và tài khoản hạch toán
  • Trường hợp giải ngân nhiều lần: Tổng số tiền giải ngân mỗi lần nhỏ hơn hoặc bằng số tiền ký kết trên hợp đồng tin dụng
  • Khi lập giao dịch giải ngân, hệ thống mới sinh bút toán hạch toán kế toán và ghi nợ số dư vào danh sách khế ước.
  • Truy cập kiểm soát, tìm giao dịch giải ngân chưa duyệt để kiểm tra lại thông tin và duyệt giao dịch
 • Các phím tắt đặc biệt trên giao diện
  • F4: Xem thông tin khách hàng
  • F3: Xem thông tin hồ sơ tín dụng
  • F6: Xem Thông tin GD giải ngân khác phát sinh trong ngày

Share this post