Quy trình phân bổ chi phí trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Quy trình phân bổ chi phí trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Phân bổ lãi tiền gửi tiết kiệm là việc thực hiện tính và chuyển dần (phân bổ) vào tài khoản chi phí theo định kỳ đối với những khoản lãi đã chi trả trước (Theo quyết định số 652/2001/QĐ – NHNN)

Việc phân bổ chi phí được áp dụng đối với loại tiền gửi có kỳ hạn và trả lãi trước. Sau khi thực hiện trả lãi trước (lãi tiết kiệm trả cho khách hàng khi thực hiện mở sổ), hàng tháng số tiền lãi trả trước sẽ được phân bổ và hạch toán vào tài khoản chi phí lãi tiết kiệm

Việc phân bổ chi phí trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND được thực hiện như sau:

 • Truy cập vào chức năng theo đường dẫn sau: Huy động vốn –> Tiền gửi tiết kiệm –> Phân bổ chi phí
Màn hình giao diện phần bổ lãi trả trước trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Màn hình giao diện phần bổ lãi trả trước trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

 • Chọn sản phẩm tiết kiệm của sổ cần phân bổ và nhập điều kiện tính phân bổ
 • Nhấn nút “Phân bổ” để thực hiện phân bổ chi phí lãi trả trước cho danh sổ được chọn
 • Nhấn nút “Xem kết quả” để in Bảng kê phân bổ
 • Nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin giao dịch
 • Nhấn nút “In giao dịch” để in chứng từ kế toán (cần lưu giao dịch trước mới)
 • Nhấn nút “Thêm” để thêm mới giao dịch phân bổ chi phí mới
 • Các thông tin nhập liệu cần lưu ý:
  • Chức năng chỉ áp dụng với sổ tiết kiệm có hình thức trả lãi đầu kỳ
  • Nếu sổ tiết kiệm thu lãi trả được đến ngày nhỏ hơn ngày phân bổ đến ngày thì chương trình thực hiện phân bổ đến ngày thu lãi trả trước đó. Ví dụ, sổ tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng mở sổ ngày 15/01/2015 đã thu lãi trả trước đến ngày 15/03/2015. Khi thực hiện phân bổ vào ngày 30/03/2015 chương trình sẽ chỉ phân bổ từ ngày phân bổ kỳ trước đến ngày 15/03/2015
  • Truy cập kiểm soát, tìm giao dịch phân bổ chi phí chưa duyệt để kiểm tra lại thông tin và duyệt giao dịch.

Share this post