Gửi cổ phần thành viên trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Gửi cổ phần thành viên trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Thành viên của Quỹ tín dụng nhân dân được góp vốn theo quy định tại Điều lệ của Quỹ tín dụng nhân dân . Tại Điều 28 thông tư số 04-2015-TT-NHNN quy định: mức vốn góp xác lập tư cách thành viên tối thiểu là 300 nghìn đồng, mức vốn góp thường niên tối thiểu là 100 nghìn đồng và tối đa không quá 10% (bao gồm cả số vốn nhận chuyển nhượng) tổng số vốn điều lệ của Quỹ tín dụng nhân dân tại thời điểm góp vốn và nhận chuyển nhượng.

Các thành viên vừa là chủ sở hữu vừa là khách hàng của Quỹ tín dụng nhân dân , vừa được gửi tiền, vay vốn của Quỹ tín dụng nhân dân vừa được tham gia quản lý giám sát các hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân và tham gia ứng cử, bầu cử vào HĐQT, Ban kiểm soát và các chức danh được bầu khác của Quỹ tín dụng nhân dân ; các thành viên cũng đồng thời có các quyền và nghĩa vụ như nhau (không tuỳ thuộc vào số lượng vốn góp) đối với Quỹ tín dụng nhân dân theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân .

Hình thức góp vốn có thể là góp vốn cổ phần xác lập hoặc cổ phần thường xuyên.

 • Đối với góp vốn xác lập tư cách thành viên: Khi tham gia Quỹ tín dụng cơ sở, tất cả mọi thành viên phải góp vốn để xác lập tư cách thành viên; khi góp vốn xác lập tư cách thành viên, người góp vốn được nhận Sổ góp vốn. theo mẫu quy định tại phụ lục số 05, thông tư số 04-2015-TT-NHNN.
 • Đối với góp vốn thường xuyên: Sau khi đã góp vốn xác lập tư cách thành viên, các thành viên có thể góp vốn thường xuyên (nếu có) để Quỹ tín dụng có vốn thực hiện hoạt động kinh doanh trong làm việc tiền tệ, tín dụng và các dịch vụ ngân hàng; thành viên góp vốn thường xuyên được nhận Sổ góp vốn. theo mẫu quy định tại phụ lục số 05, thông tư số 04-2015-TT-NHNN.

Các thông tin cần quản lý đối với giao dịch này gồm:

 • Số sổ góp vốn cổ phần
 • Ngày góp vốn cổ phần
 • Số tiền góp vốn cổ phần

Nghiệp vụ này được thực hiện trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND đơn giản như sau:

 • Truy cập chức năng nghiệp vụ theo đường dẫn sau: Hồ sơ khách hàng –> thành viên –> Thành viên góp vốn –> Giao dịch gửi/ rút cổ phần
gui-co-phan-tren-phan-mem-quy-tin-dung-nhan-dan-efund

Giao diện gửi cổ phần thành viên trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

 • Nhập thông tin giao dịch góp vốn cổ phần.
 • Nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin giao dịch.
 • Nhấn nút “In GD” để in chứng từ kế toán.
 • Những thông tin nhập liệu cần lưu ý:
 • Chú ý chọn đúng loại giao dịch là Gửi tiền khi lập giao dịch
 • Truy cập kiểm soát, tìm giao dịch chưa duyệt để xem thông tin và duyệt giao dịch gửi cổ phần.
 • Truy cập danh sách thành viên để xem lại thông tin góp vốn cổ phần của thành viên

Share this post