Lập giao dịch bút toán kép trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Lập giao dịch bút toán kép trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Lập giao dịch bút toán kép trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Ngoài việc hạch toán kế toán một nợ – một có, kế toán tại Quỹ tín dụng nhân dân cũng có thể sử dụng phương pháp hạch toán nhiều nợ – nhiều có. Phương pháp này thường được sử dụng khi khi hạch toán các nghiệp vụ:

 • Hạch toán lương và các khoản phải nộp theo lương
 • Hạch toán thuế phải nộp ngân sách nhà nước: thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thu đặc biệt, thuế thu nhập cá nhân, thuế khác.
 • Hạch toán tạm ứng: tạm ứng hoạt động nghiệp vụ, tạm ứng lương cho cán bộ nhân viên
 • Hạch toán trích lập các Quỹ
 • Hạch toán các khoản phải thu – phải trả khác
 • Hạch toán điều chỉnh sai sót các chứng từ trong quá khứ
 • Và các trường hợp phát sinh khác

Nghiệp vụ này được thực hiện trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND đơn giản như sau:

 • Truy cập vào chức năng theo đường dẫn sau: Kế toán –> Bút toán lẻ –> Bút toán kép

lap-but-toan-kep-tren-phan-mem-quy-tin-dung-nhan-dan-efund

 • Nhập thông tin giao dịch, nhập số hiệu tài khoản (nhấn F5), số tiền hạch toán và phát sinh nợ/có cho mỗi tài khoản.
 • Nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin giao dịch
 • Nhấn nút “BK tiền mặt” để lập bảng kê thu chi tiền mặt
 • Nhấn nút “In GD” để in chứng từ kế toán
 • Những thông tin nhập liệu cần lưu ý:
 • Chú ý chọn đúng loại giao dịch
 • Nhập đúng số hiệu tài khoản, loại phát sinh và số tiền hạch toán
 • Có thể nhập số tiền là số âm trong trường hợp điều chỉnh đỏ đen
 • Chỉ lập bảng kê tiền mặt trong trường hợp loại phiếu là phiếu thu/chi; đơn vị có áp dụng mô hình giao dịch một cửa và sử dụng phân hệ ngân quỹ.
 • Truy cập vào Kiểm soát tìm giao dịch chưa duyệt để xem thông tin và duyệt giao dịch

Share this post