Thiết lập sản phẩm huy động vốn trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Thiết lập sản phẩm huy động vốn trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

“Quỹ tín dụng nhân dân được phép nhận tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm của thành viên, tổ chức cá nhân khác bằng đồng Việt Nam” (trích Điều 36, thông tư 04/2015/TT-NHNN).

Như vậy, theo quy định này các hình thức huy động vốn của Quỹ tín dụng nhân dân thường bao gồm:

 • Tiền gửi tiết kiệm: Là khoản tiền của cá nhân được gửi vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm, được xác nhận trên thẻ tiết kiệm, được hưởng lãi theo quy định của tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm và được bảo hiểm theo quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi (Tại Điều 6 Quy chế về tiền gửi tiết kiệm số 1160/2004/QĐ-NHNN)
 • Tài khoản thanh toán: Là loại hình tiền gửi không kỳ hạn được sử dụng với mục đích chủ yếu là thực hiện các giao dịch thanh toán nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán của khách hàng.
 • Tiền gửi: Là loại tiền gửi có kỳ hạn của khách hàng tổ chức gửi có kỳ hạn vì kế hoạch chi tiêu của mình, hoặc những khoản vốn chuyên dùng mà khách hàng cần phải quản lý riêng.

Một sản phẩm huy động vốn thường bao gồm các yếu tố sau:

 • Đối tượng khách hàng: Cá nhân, tổ chức
 • Hình thức huy động vốn: Tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi thanh toán,
 • Phương thức gửi rút tiền: Gửi thông thường, Gửi góp, gửi rút linh hoạt..
 • Thời hạn huy động: 1 tháng, 2 tháng,…
 • Loại lãi suất huy động: cố định, bậc thang
 • Mức lãi suất huy động
 • Loại tiền tệ
 • Hình thức trả lãi: Đầu kỳ, định kỳ, cuối kỳ

Việc đăng ký sản phẩm huy động vốn trên phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND được thực hiện như sau:

Bước 1: Khai báo lãi suất cho sản phẩm

 • Truy cập vào chức năng theo đường dẫn sau: Quản trị hệ thống –> Lãi suất –> Đăng ký lãi suất
Màn hình giao diện đăng ký lãi suất

Màn hình giao diện đăng ký lãi suất trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

 • Chọn loại nghiệp vụ là tiết kiệm/tài khoản thanh toán/tiền gửi, nhập mã lãi suất, loại lãi suất, loại tiền tệ, mức lãi suất và ngày áp dụng
 • Nhấn nút “+” để cập nhật lãi suất
 • Nhấn nút “Lưu” để lưu mã lãi suất
 • Những thông tin nhập liệu cần lưu ý:
  • Chọn chính xác loại nghiệp vụ là tiết kiệm/tài khoản thanh toán/tiền gửi, ngày áp dụng và mức lãi suất áp dụng
  • Chỉ khai báo mới lãi suất trong trường hợp mở sản phẩm mới
  • Các sản phẩm có cùng mức lãi suất vẫn cần mở cho mỗi sản phầm một mã lãi suất riêng (tránh trường hợp thay đổi lãi suất sản phẩm này ảnh hướng đến sản phẩm khác)
  • Vào danh sách lãi suất để xem lại thông tin lãi suất vừa khai báo

Bước 2: Khai báo mã phân loại

 • Truy cập vào chức năng theo đường dẫn sau: Kế toán –> Hệ thống tài khoản kế toán –> Danh mục phân loại tài khoản
Màn hình giao diện đăng ký mã phân loại tài khoản trên Màn hình giao diện đăng ký lãi suất trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Màn hình giao diện đăng ký mã phân loại tài khoản trên Màn hình giao diện đăng ký lãi suất trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

 • Những thông tin nhập liệu cần lưu ý:
  • Đối với các loại tài khoản như: Tài khoản dự chi, tài khoản trả lãi hay tài khoản phân bổ chi phí nếu đơn vị theo dõi chi tiết cho từng sản phẩm thì cần mở tài khoản chi tiết cho sản phẩm.
  • Chú ý chỉ mở mã phân loại, không mở tài khoản chi tiết cho tài khoản tiết kiệm (Tài khoản đầu 40, 41 và 42)
  • Khai báo tài khoản chi tiết cho từng kỳ hạn tương ứng với mỗi sản phẩm
  • Sau khi mở mã phân loại, phải thực hiện mapping vào tài khoản tổng hợp tương ứng theo quy định của NHNN

Bước 3: Đăng ký sản phẩm huy động vốn

 • Truy cập vào chức năng theo đường dẫn sau: Huy động vốn –> Sản phẩm tiền gửi –> Đăng ký sản phẩm tiền gửi
dang-ky-san-pham-huy-dong-von-tren-phan-mem-quy-tin-dung-nhan-dan-efund

Màn hình giao diện đăng ký sản phẩm huy động vốn trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

 • Nhập thông tin chung của sản phẩm như: Loại sản phẩm, mã sản phẩm, tên sản phẩm, loại tiền gửi, hình thức trả lãi, kỳ hạn tối thiểu, kỳ hạn tối đa (Thông tin chung của sản phẩm chỉ cần nhập một lần và dùng dùng cho các sản phẩm chi tiết có cùng sản phẩm chung)
 • Nhập thông tin riêng của sản phẩm: Thông tin kỳ hạn, Lựa chọn mặc đinh, Tài khoản hạch toán
 • Nhấn nút “Cập nhật” để lưu thông tin sản phẩm chi tiết
 • Nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin sản phẩm chung
 • Những thông tin nhập liệu cần lưu ý:
  • Chú ý chọn đúng thông tin loại sản phẩm, loại tiền gửi, hinh thức trả lãi, lãi suất tương ứng với mỗi kỳ hạn
  • Khi cần chỉnh sửa sản phẩm chi tiết cần lựa chọn từng kỳ hạn, chỉnh sửa thông tin, nhấn nút “Cập nhật”, sau đó nhấn nút “Lưu” để lưu lại thông tin
  • Lựa chọn đúng bộ tài khoản hạch toán riêng cho mỗi sản phẩm
  • Truy cập danh sách sản phẩm tiền gửi để xem lại thông tin sản phẩm vừa khai báo

Share this post