Thực hiện chuyển nhượng cổ phần trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Thực hiện chuyển nhượng cổ phần trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Thành viên được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc cho cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân không phải là thành viên nhưng đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của NHNN.

Việc chuyển nhượng vốn góp của thành viên phải đảm bảo:

 • Đối với chuyển nhượng một phần: mức vốn góp còn lại phải đáp ứng quy định về mức vốn góp xác lập tư cách thành viên, mức vốn góp thường niên theo quy định.
 • Đối với chuyển nhượng toàn bộ: Chỉ thực hiện sau khi thành viên đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ khoản vay và nghĩa vụ tài chính khác đối với Quỹ tín dụng nhân dân. Việc hoàn trả, chuyển nhượng toàn phần phải được Đại hội thành viên thông qua hoặc do Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại điều lệ của Quỹ tín dụng nhân dân.

Các thông tin quản lý về chuyển nhượng vốn cổ phần bao gồm:

 • Loại vốn góp
 • Số sổ góp vốn cổ phần chuyển nhượng
 • Số sổ góp vốn cổ phần được chuyển nhượng
 • Số tiền chuyển nhượng
 • Ngày chuyển nhượng vốn cổ phần

Nghiệp vụ này được thực hiện trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND đơn giản như sau:

 • Truy cập vào chức năng theo đường dẫn sau: Hồ sơ khách hàng thành viên –> Thành viên góp vốn –> Chuyển nhượng cổ phần
chuyen-nhuong-co-phan-tren-phan-mem-quy-tin-dung-nhan-dan-efund

Giao diện chuyển nhượng cổ phần trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

 • Nhập thông tin Loại vốn góp, thông tin người chuyển nhượng, thông tin người thụ hưởng và số tiền chuyển nhượng.
 • Nhấn “Lưu” để lưu thông tin giao dịch
 • Những thông tin nhập liệu cần lưu ý:
 • Chọn chính xác Loại vốn góp cần chuyển nhượng
 • Chọn chính xác sổ cổ phần của người chuyển nhượng, người thụ hưởng và số tiền chuyển nhượng.
 • Trong trường hợp người nhận cổ phần chưa là thành viên của đơn vị thì phải tiến hành đăng ký khách hàng thành viên theo quy trình Đăng ký khách hàng thành viên.
 • Truy cập kiểm soát, tìm giao dịch chưa duyệt để xem thông tin và duyệt giao dịch chuyển nhượng cổ phần.
 • Truy cập danh sách thành viên để xem lại thông tin chuyển nhượng vốn cổ phần của thành viên

Share this post