Mở sổ tiết kiệm trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Mở sổ tiết kiệm trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Quỹ tín dụng nhân dân được nhận tiền gửi tiết kiệm của thành viên, tổ chức, cá nhân khác bằng đồng Việt Nam.

Thủ tục mở sổ tiết kiệm (Theo quy chế về Tiền gửi tiết kiệm ban hành theo Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN và quyết định số 47/2006/QĐ-NHNN):

 • Người gửi tiền phải trực tiếp thực hiện giao dịch gửi tiền tại tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm và xuất trình các giấy tờ sau:
 • Đối với người gửi tiền là cá nhân Việt Nam phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực. Đối với người gửi tiền là cá nhân nước ngoài, phải xuất trình hộ chiếu được cấp thị thực còn thời hạn hiệu lực; nếu người gửi tiền đó nhập cảnh, thì xuất trình hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực.
 • Đối với người gửi tiền là người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật, ngoài việc xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực, phải xuất trình các giấy tờ chứng minh tư cách của người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự.
 • Đối với cá nhân từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi nhưng có tài sản riêng, ngoài việc xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực phải xuất trình giấy tờ để chứng minh số tiền gửi vào tổ chức nhận tiền gửi là tài sản riêng của mình như giấy tờ về thừa kế, cho, tặng, hoặc các giấy tờ khác chưng minh số tiền gửi là tài sản của mình.
 • Người gửi tiền đăng ký chữ ký mẫu lưu tại tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm. Trường hợp người gửi tiền không thể viết được dưới bất kỳ hình thức nào thì tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm hướng dẫn cho người gửi tiền đăng ký mã số hoặc ký hiệu đặc biệt thay cho chữ ký mẫu.
 • Người gửi tiền thực hiện các thủ tục khác do tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm quy định.

Tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm thực hiện các thủ tục nhận tiền gửi tiết kiệm, mở tài khoản tiền gửi tiết kiệm và cấp thẻ tiết kiệm cho người đến mở sổ tiết kiệm tại đơn vị

Việc mở sổ tiết kiệm trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND được thực hiện như sau:

 • Truy cập vào chức năng theo đường dẫn sau: Huy động vốn –> Tiền gửi tiết kiệm –>  Mở sổ tiết kiệm (Shift +7)
Màn hình giao diện mở sổ tiết kiệm trên Màn hình giao diện đăng ký mã phân loại tài khoản trên Màn hình giao diện đăng ký lãi suất trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Màn hình giao diện mở sổ tiết kiệm trên Màn hình giao diện đăng ký mã phân loại tài khoản trên Màn hình giao diện đăng ký lãi suất trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

 • Nhập thông tin khách hàng, thông tin đồng chủ sở thông tin tài khoản tiền gửi và thông tin giao dịch
 • Nhấn nút “Lưu” để lưu sổ tiền gửi
 • Nhấn nút “In sổ” để in phôi sổ tiết kiệm và thẻ lưu
 • Nhấn nút “In GD” để in chứng từ kế toán
 • Nhấn nút “BK Tiền mặt” để lập bảng kê tiền mặt cho giao dịch (áp dụng cho đơn vị có áp dụng mô hình giao dịch một cửa và sử dụng phân hệ Ngân quỹ)
 • Nhấn nút “Trả lãi” để gọi giao diện chức năng Trả lãi tiết kiệm nếu sổ tiết kiệm có hình thức trả lãi đầu kỳ
 • Những thông tin nhập liệu cần lưu ý:
  • Chú ý chọn chính xác khách hàng và sản phẩm tiết kiệm
  • Trong trường hợp khách hàng chưa tồn tại có thể đăng ký khách hàng bằng cách sử dụng F4 để đăng ký ngay trên giao diện mở sổ tiết kiệm hoặc tại chức năng đăng ký khách hàng thành viên
  • Trường hợp sản phẩm chưa tồn tại cần đăng ký sản phẩm huy động trong phần Đăng ký sản phẩm huy động vốn
  • Truy cập kiểm soát, tìm giao dịch mở sổ chưa duyệt để kiểm tra lại thông tin và duyệt giao dịch
  • Truy cập danh sách sổ tiết kiệm để xem lại thông tin các sổ tiết kiệm đã mở
 • Các phím tắt đặc biệt trên giao diện:
  • F4: Xem thông tin khách hàng
  • F6: Xem Thông tin giao dịch mở sổ khác phát sinh trong ngày

Share this post