Quy trình dự chi trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Quy trình dự chi trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Hạch toán dự chi là việc thực hiện tính và hạch toán dần vào tài khoản chi phí theo định kỳ những khoản lãi sẽ phải trả tại một thời điểm nhất định trong tương lai, không phụ thuộc vào thời điểm tính và hạch toán

Việc tính và hạch toán lãi phải trả được thực hiện theo chế độ tài chính đối với Quỹ tín dụng (Theo công văn 397/NHNN-TCKT). Sau khi chi trả lãi trước cho khách hàng, Quỹ tín dụng nhân dân phải thực hiện phân bổ lãi để đảm bảo nguyên tắc “cơ sở dồn tích”, phản ánh đúng chi phí của từng kỳ giao dịch

Quỹ tín dụng nhân dân phải quy định cụ thể về ngày tính lãi dự chi hàng tháng (từ ngày 25 đến ngày 31) hoặc hàng quý (từ ngày 25 đến ngày 31 của tháng cuối quý)

Việc hạch toán lãi dự chi trên tài khoản Lãi phải trả cho tiền gửi bằng đồng Việt Nam được thực hiện đối với các tài khoản tiền gửi có kỳ hạn trả lãi sau hoặc trả lãi định kỳ có ngày đến hạn trả lãi lớn hơn ngày dự chi (đối với các tài khoản tiền gửi không kỳ hạn thì lãi phải trả hàng tháng được nhập vào gốc

Khi tính lãi dự chi, áp dụng phương pháp tính lãi theo món: phương pháp này áp dụng đối với hình thức tiền gửi có kỳ hạn. Khi tính lãi theo món phải căn cứ vào số dư tiền gửi, thời gian dự chi và mức lãi suất cụ thể áp dụng cho thời gian dự chi. Công thức tính như sau:

Tiền lãi dự chi = số dư tiền gửi x thời gian dự chi x lãi suất áp dụng cho thời gian dự chi

Việc dự chi tiết kiệm trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND được thực hiện như sau:

 • Truy cập vào chức năng theo đường dẫn sau: Huy động vốn –> Tiền gửi tiết kiệm –> Dự chi tiết kiệm
Màn hình giao diện dự chi tiết kiệm trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Màn hình giao diện dự chi tiết kiệm trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

 • Chọn sản phẩm cần dự chi và nhập điều kiện tính dự chi
 • Nhấn nút “Tính dự chi” để tính dự chi
 • Nhấn nút “Xem kết quả” để in ra bảng kê tính lãi phải trả để kiểm tra số liệu của giao dịch dự chi
 • Nhấn nút “Lưu” để lưu và hạch toán giao dịch dự chi
 • Nhấn nút “In giao dịch” để in chứng từ kế toán (Cần lưu giao dịch trước khi in)
 • Nhấn nút “Thêm” để thực hiện giao dịch dự chi mới
 • Nhấn nút “Xuất Excel” để xuất danh sách sổ dự chi ra file Excel
 • Những thông tin nhập liệu cần lưu ý:
  • Chú ý chọn chính xác điều kiện dự chi để lọc chính xác danh sách sổ tiết kiệm cần tính dự chi
  • Nhập chính xác dự chi đến ngày để tính ra số lãi dự chi đúng.
  • Thực hiện quy trình dự chi đầu ngày hoặc cuối ngày:
  • Nếu thực hiện đầu ngày cần duyệt giao dịch đó trước khi thực hiện giao dịch tiết kiệm khác trong ngày.
  • Nếu thực hiện cuối ngày thì sau khi kiểm tra nhật ký quỹ, cân đối chứng từ, thực hiện lưu trữ dữ liệu và vào kiểm soát duyệt hết các giao dịch liên quan đến tiết kiệm trong ngày sau đó mới thực hiện giao dịch dự chi.
  • Truy cập kiểm soát, tìm giao dịch dự chi lãi chưa duyệt để kiểm tra lại thông tin và duyệt giao dịch
 • Các phím tắt đặc biệt trên giao diện:
  • Ctrl + Alt + L: Tính dự chi
  • Ctrl + W: Xem danh sách dự chi

Share this post