Quy trình chuyển nợ quá hạn trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Quy trình chuyển nợ quá hạn trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Nợ quá hạn là khoản nợ mà một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi đã quá hạn.

Theo Khoản 3, Điều 6 Văn bản hợp nhất số 22 quy định: “Toàn bộ dư nợ của một khách hàng tại một tổ chức tín dụng phải được phân loại vào cùng một nhóm nợ. Đối với khách hàng có từ hai (02) khoản nợ trở lên tại tổ chức tín dụng mà có bất cứ một khoản nợ nào bị phân loại theo quy định tại Khoản 1 Điều này vào nhóm có rủi ro cao hơn các khoản nợ khác, tổ chức tín dụng phải phân loại lại các khoản nợ còn lại của khách hàng vào nhóm có rủi ro cao nhất đó” (Trích).

Nghĩa là, nếu một khách hàng có trên một hợp đồng tín dụng tại Quỹ tín dụng nhân dân mà có một hợp đồng bị chuyển sang nhóm nợ cao hơn, thì các hợp đồng khác cũng phải bị chuyển sang nhóm nợ cao tương ứng.

Ngoài ra, Quỹ tín dụng nhân dân phải chủ động phân loại vào nhóm nợ có rủi ro cao hơn trong các trường hợp sau:

 • Có những diễn biến bất lợi tác động tiêu cực đến môi trường, lĩnh vực kinh doanh của khách hàng;
 • Các khoản nợ của khách hàng bị các tổ chức tín dụng khác phân loại vào nhóm nợ có mức độ rủi ro cao hơn (nếu có thông tin);
 • Các chỉ tiêu tài chính của khách hàng (về khả năng sinh lời, khả năng thanh toán, tỷ lệ nợ trên vốn và dòng tiền) hoặc khả năng trả nợ của khách hàng bị suy giảm liên tục hoặc có biến động lớn theo chiều hướng suy giảm;
 • Khách hàng không cung cấp đầy đủ, kịp thời và trung thực các thông tin tài chính theo yêu cầu của tổ chức tín dụng để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng.
 • Các khoản nợ (kể cả các khoản nợ trong hạn và các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ trong hạn theo thời hạn nợ đã cơ cấu lại) mà Quỹ tín dụng có đủ cơ sở để đánh giá là khả năng trả nợ của khách hàng bị suy giảm thì Quỹ tín dụng chủ động tự quyết định phân loại các khoản nợ đó vào các nhóm nợ rủi ro cao hơn tương ứng với mức độ rủi ro.

Nghiệp vụ Chuyển nợ quá hạn được thực hiện trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND đơn giản như sau:

 • Truy cập vào chức năng theo đường dẫn sau: Tín dụng –> Hồ sơ tín dụng –> Chuyển nợ quá hạn
Màn hình chuyển nợ quá hạn trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Màn hình chuyển nợ quá hạn trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

 • Nhập hợp đồng cần chuyển nhóm nợ, nhập thông tin nợ quá hạn.
 • Nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin giao dịch
 • Nhấn nút “In” để in chứng từ kế toán.
 • Những thông tin nhập liệu cần lưu ý:
 • Chú ý chọn chính xác hợp đồng cần chuyển nợ quá hạn
 • Nhập đúng nhóm nợ mới
 • Kiểm tra số tiền trích lập dự phòng, hoàn lãi dự thu và hạch toán ngoại bảng
 • Nếu là thu gốc lãi luôn thì cần duyệt chứng từ chuyển quá hạn
 • Truy cập kiểm soát, tìm giao dịch chuyển quá hạn chưa duyệt để kiểm tra lại thông tin và duyệt giao dịch.

Share this post