Trả lời yêu cầu tra soát trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Trả lời yêu cầu tra soát trên hệ thống chuyển tiền CITAD

Trả lời yêu cầu tra soát trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD

Nghiệp vụ tra soát lệnh thanh toán được sử dụng khi đơn vị thành viên muốn đính chính các thông tin trên lệnh toán thành công. Chỉ được phép tra soát các thông tin KHÔNG làm ảnh hưởng đến kết quả hạch toán tại Trung tâm xử lý như :

 • Loại lệnh thanh toán
 • Ngày hạch toán
 • Đơn vị gửi
 • Đơn vị nhận
 • Số tiền

Các công việc xử lý một nghiệp vụ tra soát lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD bao gồm:

 • Tại đơn vị khởi tạo lệnh thanh toán
  • Lập yêu cầu tra soát lệnh thanh toán
  • Kiểm soát yêu cầu tra soát lệnh thanh toán
 • Tại đơn vị nhận lệnh thanh toán
  • Trả lời yêu cầu tra soát đến
  • Duyệt trả lời yêu cầu tra soát đến

Ở bài viết trước NGV đã giới thiệu cách lập và kiểm soát yêu cầu tra soát, ở bài viết này NGV sẽ giới thiệu về cách thức lập và duyệt trả lời yêu cầu tra soát trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD. Các bước để lập và duyệt trả lời yêu cầu tra soát lệnh thanh toán được thực hiện như sau:

Bước 1: Tạo trả lời tra soát đến
 1. Truy cập chức năng: Giao dịch đến -> Tạo trả lời tra soát đến

Chức năng Trả lời lệnh tra soát đến cho phép kế toán liên hàng trả lời các lệnh tra soát đến cho các lệnh chuyển tiền đã được xử lý. Giao diện Tạo trả lời tra soát đến hiển thị như sau:                                                                                            chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-ds-tra-loi-yeu-cau-tra-soat

 1. Trả lời tra soát đến

Yêu cầu tra soát đến sau khi đã được KSLH duyệt xác thực giao dịch đến, người có quyền KTLH tiến hành trả lời tra soát. Để trả lời lệnh tra soát đến, chọn lệnh tra soát cần trả lời tại danh sách và nhấn nút Chi tiết để hiển thị nội dung chi tiết.                              chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-tra-loi-yeu-cau-tra-soat

Nhập vào nội dung trả lời cho lệnh tra soát -> Nhấn nút Tạo trả lời để hoàn thành trả lời tra soát.

Bước 2: Duyệt trả lời tra soát đến
 1. Truy cập chức năng: Giao dịch đến -> Duyệt trả lời tra soát đến

Chức năng Duyệt trả lời tra soát đến cho phép kiểm soát liên hàng thực hiện kiểm soát các lệnh trả lời tra soát được tạo và duyệt bởi kế toán liên hàng. Giao diện Duyệt trả lời tra soát đến như sau:                                                                                                       chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-duyet-tra-loi-tra-soat

 1. Duyệt trả lời tra soát đến

Trường hợp 1: Duyệt đồng thời nhiều giao dịch:

Để kiểm soát và duyệt một hay nhiều lệnh trả lời tra soát chọn lệnh trả lời tra soát cần duyệt tại danh sách rồi nhấn nút Duyệt và nhập vào mật khẩu IKEY để xác nhận duyệt lệnh trả lời tra soát.

Trường hợp 2: Duyệt từng giao dịch:

Chọn một hay nhiều lệnh trả lời tra soát cần duyệt tại danh sách rồi nhấn nút Chi tiết. Giao diện Duyệt trả lời tra soát đến được hiển thị như sau:                                                                                                  chuyen-tien-lien-ngan-hang-citad-ibps-duyet-tra-loi-tra-soat-ctiet

 • Trả lại giao dịch: Nhấn nút Trả lại để trả lại lệnh trả lời tra soát chưa duyệt cho kế toán liên hàng trong trường hợp phát hiện có sai sót.
 • Duyệt giao dịch: nhấn nút Duyệt và nhập vào mật khẩu IKEY để xác nhận và duyệt giao dịch.
 • Chuyển tiếp giữa các giao dịch: Nhấn nút Tiếp theo để chuyển sang bản ghi tiếp sau cần duyệt hoặc nút Trước để quay về bản ghi liền trước.

Trên đây là cách thức để lập và duyệt trả lời yêu cầu tra soát lệnh thanh toán trên hệ thống chuyển tiền thanh toán liên ngân hàng CITAD. NGV mong rằng những thông tin trong bài viết sẽ hữu ích cho Quý khách hàng cũng như Quý bạn đọc. Nếu có bất cứ thắc mắc hoặc câu hỏi nào liên quan đến chức năng trên xin vui lòng liên hệ với NGV để được hỗ trợ.

Share this post