Rút gốc linh hoạt trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Rút gốc linh hoạt trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Rút một phần gốc tiền gửi tiết kiệm trước hạn (Theo quy chế về Tiền gửi tiết kiệm ban hành theo Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN và Quyết định số 47/2006/QĐ-NHNN):

 • Người gửi tiền được rút một phần gốc tiền gửi tiết kiệm trước hạn nếu có thoả thuận với tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm khi gửi tiền và phải thông báo trước yêu cầu rút tiền trước hạn theo quy định của tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm.
 • Trường hợp người gửi tiền có nhu cầu rút tiền gửi tiết kiệm trước hạn đáp ứng đủ quy định trên, thì người gửi tiền được hưởng lãi theo quy định của tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm.
 • Ngược lại tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm có thể cho phép người gửi tiền rút tiền trước hạn.Trong trường hợp này, người gửi tiền được hưởng lãi theo quy định của tổ chức nhận tiền gửi; tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm được quyền quy định mức phí đối với khoản tiền gửi tiết kiệm rút trước hạn.
 • Tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm quy định thời hạn tối thiểu người gửi tiền phải thông báo trước yêu cầu rút tiền trước hạn, lãi suất và mức phí áp dụng đối với tiền gửi tiết kiệm rút trước hạn

Tùy từng loại sản phẩm, từng thời kỳ mà quỹ tín dụng mức lãi suất đối với phần gốc mà khách hàng đến rút.

 • Đối với sản phẩm tiền gửi không kỳ hạn thì mức lãi suất là không đổi
 • Số dư mới = số dư cũ (tính đến trước ngày rút gốc 1 phần) – số gốc rút trước hạn
 • Lãi phải trả cho số gốc rút trước hạn được tính với chính mức lãi suất áp dụng cho khoản tiết kiệm đó: Lãi phải trả = số gốc rút x lãi suất x TG thực tế
 • Đối với sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn, gửi rút linh hoạt hoặc sản phẩm tiết kiệm khác (nếu có):
 • Số dư mới = số dư cũ (tính đến trước ngày rút gốc 1 phần) – số gốc rút trước hạn
 • Lãi phải trả đối với số gốc rút trước hạn: Lãi phải trả = số gốc x lãi suất áp dụng đối với tiền gửi rút trước hạn x TG thực tế
 • Đối với số gốc còn lại (số dư mới) của tất cả các khoản tiết kiệm thực hiện rút 1 phần gốc, tổ chức nhận tiền gửi vẫn áp dụng mức lãi suất cũ (được quy định khi mở sổ) để tính lãi phải trả

Việc rút gốc linh hoạt trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND được thực hiện như sau:

 • Truy cập vào chức năng theo đường dẫn sau: Huy động vốn –> Tiền gửi tiết kiệm –> Rút gốc linh hoạt
Màn hình giao diện rút gốc linh hoạt trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Màn hình giao diện rút gốc linh hoạt trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

 • Chọn sổ tiền gửi thực hiện giao dịch và nhập thông tin số tiền giao dịch
 • Nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin giao dịch
 • Nhấn nút “In GD” để in chứng từ kế toán
 • Nhấn nút “BK Tiền mặt” để lập bảng kê tiền mặt cho giao dịch (áp dụng cho đơn vị có áp dụng mô hình giao dịch một cửa và sử dụng phân hệ Ngân quỹ)
 • Những thông tin nhập liệu cần lưu ý:
  • Chú ý chọn chính xác sổ tiết kiệm và số tiền giao dịch
  • Chức năng chỉ áp dụng đối với sản phẩm tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn và những sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn cho phép rút gốc linh hoạt.
  • Truy cập kiểm soát tìm giao dịch Rút gốc linh hoạt chưa duyệt để kiểm tra lại thông tin và duyệt giao dịch.

Share this post