Lãi nhập gốc theo từng sổ trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Lãi nhập gốc theo từng sổ trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Lãi nhập gốc được thực hiện với các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn đến hạn mà không đến lĩnh lãi hoặc theo thỏa thuận giữa khách hàng và tổ chức nhận tiền gửi:

 • Đối với tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn thì việc tính toán và quản lý tài khoản tiền gửi khi làm lãi nhập gốc được thực hiện vào những ngày cuối tháng (ngày cụ thể do từng Quỹ tín dụng nhân dân quy định riêng).
 • Đối với tiền gửi có kỳ hạn, khi đến kỳ hạn mà khách hàng không đến tất toán sổ tiết kiệm , theo thỏa thuận hoặc tự động, nhân viên Quỹ tín dụng nhân dân sẽ thực hiện làm lãi nhập gốc, đồng thời mở kỳ hạn tiết kiệm mới cho khách hàng với kỳ hạn bằng kỳ hạn cũ, lãi suất bằng lãi suất cũ, tiền gốc mới bằng số dư gốc cũ cộng với số tiền lãi nhập gốc

Công thức tính lãi nhập gốc:

 • Đối với tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn:
 • Số tiền lãi = Tổng tích số tính lãi trong tháng x lãi suất (tháng)/30 ngày
 • Trong đó: Tổng tích số lãi trong tháng = ∑ (số dưi x số ngày trên thực tế mà số dưi tồn tại )
 • Số gốc mới = Dư gốc (Tính đến ngày lãi nhập gốc) + Số tiền lãi nhập gốc
 • Đối với tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn:
 • Tiền lãi = Số dư tiền gửi x Thời gian gửi x Lãi suất áp dụng cho thời gian gửi tiền
 • Gốc mới = Gốc cũ + Tiền lãi

Việc lãi nhập gốc theo từng sổ trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND được thực hiện như sau:

 • Truy cập vào chức năng theo đường dẫn sau: Huy động vốn –> Tiền gửi tiết kiệm –> Lãi nhập gốc
Màn hình giao diện lãi nhập gốc theo từng sổ trên Phẩn mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Màn hình giao diện lãi nhập gốc theo từng sổ trên Phẩn mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

 • Chọn số tiền gửi cần giao dịch, thông tin trả lãi và thông tin giao dịch
 • Nhấn nút “Lưu” để lưu giao dịch
 • Nhấn nút “In GD” để in chứng từ kế toán
 • Những thông tin nhập liệu cần lưu ý:
 • Chú ý chọn chính xác sổ tiết kiệm và tài khoản hạch toán
 • Các trường hợp lãi nhập gốc bao gồm: Đền kỳ lãi nhập gốc, đáo hạn khách hàng không đến tất toán
 • Quy định tính lãi được áp dụng theo Quyết định 625/001/QĐ-NHNN
 • Khi lưu giao dịch lãi nhập gốc nếu có cảnh báo trong ngày đã phát sinh giao dịch liên quan tới sổ tiết kiệm đã chọn thì cần kiểm tra lại trong ngày có giao dịch trả lãi hoặc tất toán không
 • Truy cập kiểm soát, tìm giao dịch lãi nhập gốc theo từng sổ chưa duyệt để kiểm tra lại thông tin và duyệt giao dịch

Share this post