Thực hiện chi trả tiền cho khách hàng trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Thực hiện chi trả tiền cho khách hàng trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Thực hiện chi trả tiền cho khách hàng trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Trường hợp khách hàng nhận tiền không có tài khoản thanh toán tại Qũy tín dụng nhân dân, khi nhận được lệnh chuyển tiền đến Quỹ tín dụng nhân dân thực hiện lập giao dịch và theo dõi số tiền nhận được trên tài khoản tài khoản chuyển tiền phải trả khách hàng. Sau đó thực hiện thông báo cho khách hàng là người thụ hưởng đến nhận tiền.

Khi khách hàng đến nhận tiền, Quỹ tín dụng nhân dân kiểm tra lại thông tin của người nhận tiền theo lệnh chuyển tiền, nếu đúng thì thực hiện chi trả tiền cho khách hàng.

Nghiệp vụ này được thực hiện trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND đơn giản như sau:

  • Truy cập vào chức năng theo đường dẫn sau: Chuyển tiền –>Giao dịch chuyển tiền –>Chi trả khách hàng

chi-tra-khach-hang-tren-phan-mem-quy-tin-dung-nhan-dan-efund

  • Chọn lệnh chuyển tiền đến tương ứng với khách hàng thụ hưởng và chọn biểu phí tương ứng.
  • Nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin giao dịch
  • Nhấn nút “In GD” để in chứng từ kế toán
  • Những thông tin nhập liệu cần lưu ý:
  • Nhập chính xác nhận giao dịch chuyển tiền đến
  • Trong trường hợp chưa có biểu phí chuyển cần đăng ký phí chuyển tiền đến trong phần Chuyển tiền à Biểu phí
  • Trong trường hợp chi trả vào tài khoản thanh toán của khách hàng, nếu tài khoản chưa tồn tại thì phải mở tài khoản thanh toán trước
  • Truy cập kiểm soát tìm giao dịch chi trả cho khách hàng chưa duyệt để kiểm tra thông tin và duyệt giao dịch
  • Truy cập danh sách giao dịch chi trả cho khách hàng để xem lại thông tin giao dịch vừa nhập.

Share this post