Quy trình Trả lãi trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Quy trình Trả lãi trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Khi đến nhận lãi, khách hàng cần thực hiện các thủ tục sau (Theo quy chế về Tiền gửi tiết kiệm ban hành theo Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN):

 • Xuất trình thẻ tiết kiệm
 • Đối với cá nhân Việt Nam phải xuất trình Chứng minh nhân dân. Đối với người gửi tiền là cá nhân nước ngoài phải xuất trình hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực (đối với trường hợp nhập, xuất cảnh được miễn thị thực); xuất trình hộ chiếu kèm thị thực còn thời hạn hiệu lực (đối với trường hợp nhập, xuất cảnh có thị thực).
 • Đối với trường hợp người gửi tiền là người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật, người gửi tiền ngoài việc thực hiện các thủ tục trên, phải xuất trình thêm các giấy tờ chứng minh tư cách của người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự.
 • Các thủ tục khác do tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm quy định.

Lãi suất và phương thức trả lãi đối với tiền gửi tiết kiệm:

 • Tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm quy định mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm phù hợp với lãi suất thị trường, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và an toàn hoạt động của tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm.
 • Lãi suất tiền gửi tiết kiệm được quy định trên cơ sở tháng (30 ngày) hoặc năm (360 ngày).
 • Phương thức trả lãi do tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm quy định.

Phương pháp tính lãi (Theo quyết định 652/2001/QĐ-NHNN):

 • Đối với tiền gửi không kỳ hạn, Quỹ tín dụng nhân dân thường áp dụng tính lãi theo tích số. Việc tính lãi được thực hiện vào những ngày cuối tháng (ngày cụ thể do từng Quỹ tín dụng quy định riêng)

Số tiền lãi = Tổng tích số tính lãi trong tháng x lãi suất (tháng)/30 ngày

Trong đó: Tổng tích số lãi trong tháng = ∑ (số dưi   x số ngày trên thực tế mà số dưi tồn tại )

 • Đối với tiền gửi kỳ hạn, Quỹ tín dụng nhân dân thường áp dụng tính lãi theo món. Khi tính lãi, lãi tính được sẽ căn cứ vào số tiền gửi vào, thời gian gửi tiền và mức lãi suất cụ thể áp dụng cho thời gian gửi tiền

Tiền lãi = số tiền gửi x thời gian gửi x lãi suất áp dụng cho thời gian gửi tiền

Việc trả lãi tiền gửi trên phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND được thực hiện như sau:

 • Truy cập vào chức năng theo đường dẫn sau: Huy động vốn –> Tiền gửi tiết kiệm –> Trả lãi tiền gửi
Màn hình giao diện trả lãi tiết kiệm trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

Màn hình giao diện trả lãi tiết kiệm trên Phần mềm Quỹ tín dụng nhân dân eFUND

 • Chọn sổ tiết kiệm thực hiện giao dịch trả lãi và tài khoản hạch toán
 • Nhấn nút “Lưu” để lưu thông tin giao dịch
 • Nhấn nút “In GD” để in chứng từ kế toán
 • Nhấn nút “BK Tiền mặt” để lập bảng kê tiền mặt cho giao dịch (áp dụng cho đơn vị có áp dụng mô hình giao dịch một cửa và sử dụng phân hệ Ngân quỹ)
 • Những thông tin nhập liệu cần lưu ý:
  • Chú ý chọn chính xác sổ tiết kiệm và tài khoản hạch toán
  • Quy định tính lãi được áp dụng theo Quyết định 625/001/QĐ-NHNN
  • Số tiền lãi trả lãi được lấy từ tài khoản trả lãi hoặc tài khoản lãi dự chi đối với đơn vị thực hiện dự chi.
  • Truy cập vào kiểm soát tìm giao dịch trả lãi tiền gửi chưa duyệt để xem thông tin và duyệt giao dịch.
 • Các phím tắt đặc biệt trên giao diện:
  • F4: Xem thông tin khách hàng
  • F6: Xem Thông tin giao dịch trả lãi khác phát sinh trong ngày.

Share this post