Quy trình kiểm soát kế toán duyệt yêu cầu tra soát đến trên ứng dụng CF-eBank

Quy trình kiểm soát kế toán duyệt yêu cầu tra soát đến trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Quy trình xử lý yêu cầu tra soát đến tại Quỹ tín dụng (QCF) và Phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác (PGD) trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank bao gồm 3 công việc như sau: Thứ nhất: Kiểm soát kế toán duyệt yêu cầu tra soát đến Thứ hai: Kế toán chuyển tiền tạo trả lời [...]

Kiểm soát kế toán duyệt trả lời yêu cầu hoàn chuyển đến trên ứng dụng CF-eBank

Quy trình kiểm soát kế toán duyệt trả lời yêu cầu hoàn chuyển đến trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Quy trình xử lý lệnh hoàn chuyển đến tại Quỹ tín dụng (QCF) và Phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác (PGD) trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank bao gồm 3 công việc như sau: Thứ nhất: Kiểm soát kế toán duyệt yêu cầu hoàn chuyển đến Thứ hai: Kế toán chuyển tiền tạo trả [...]

Quy trình kế toán chuyển tiền tạo trả lời yêu cầu hoàn chuyển đến trên ứng dụng CF-eBank

Quy trình kế toán chuyển tiền tạo trả lời yêu cầu hoàn chuyển đến trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Quy trình xử lý lệnh hoàn chuyển đến tại Quỹ tín dụng (QCF) và Phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác (PGD) trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank bao gồm 3 công việc như sau: Thứ nhất: Kiểm soát kế toán duyệt yêu cầu hoàn chuyển đến Thứ hai: Kế toán chuyển tiền tạo trả [...]

Quy trình kiểm soát kế toán duyệt yêu cầu hoàn chuyển đến trên ứng dụng CF-eBank

Quy trình kiểm soát kế toán duyệt yêu cầu hoàn chuyển đến trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Quy trình xử lý lệnh hoàn chuyển đến tại Quỹ tín dụng (QCF) và Phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác (PGD) trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank bao gồm 3 công việc như sau: Thứ nhất: Kiểm soát kế toán duyệt yêu cầu hoàn chuyển đến Thứ hai: Kế toán chuyển tiền tạo trả lời yêu [...]

Quy trình kế toán chuyển tiền duyệt giao dịch chuyển tiền đến trên ứng dụng CF-eBank

Quy trình kế toán chuyển tiền duyệt giao dịch chuyển tiền đến trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Quy trình xử lý nghiệp vụ chuyển tiền đến tại Quỹ tín dụng (QCF) và Phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác (PGD) trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank bao gồm 2 công việc như sau: Bước 1: Kiểm soát kế toán duyệt lệnh chuyển tiền đến Bước 2: Kế toán chuyển tiền duyệt lệnh chuyển tiền [...]

Quy trình kiểm soát kế toán duyệt giao dịch chuyển tiền đến trên ứng dụng CF-eBank

Quy trình kiểm soát kế toán duyệt giao dịch chuyển tiền đến trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Quy trình xử lý nghiệp vụ chuyển tiền đến tại Quỹ tín dụng (QCF) và Phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác (PGD) trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank bao gồm 2 công việc như sau: Bước 1: Kiểm soát kế toán duyệt lệnh chuyển tiền đến Bước 2: Kế toán chuyển tiền duyệt lệnh chuyển tiền [...]

Quy trình kiểm soát kế toán duyệt trả lời yêu cầu tra soát trên ứng dụng CF-eBank

Quy trình kiểm soát kế toán duyệt trả lời yêu cầu tra soát trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Như đã giới thiệu trong bài viết về quy trình xử lý nghiệp vụ tra soát trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank, tại Quỹ tín dụng (QCF) và Phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác (PGD) sẽ phải thực hiện các công việc sau: Thứ nhất: Kế toán chuyển tiền (KTCT) lập yêu cầu tra [...]

Quy trình kiểm soát kế toán duyệt yêu cầu tra soát trên ứng dụng CF-eBank

Quy trình kiểm soát kế toán duyệt yêu cầu tra soát trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Như đã giới thiệu trong bài viết về quy trình xử lý nghiệp vụ tra soát trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank, tại Quỹ tín dụng (QCF) và Phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác (PGD) sẽ phải thực hiện các công việc sau: Thứ nhất: Kế toán chuyển tiền (KTCT) lập yêu cầu tra soát Thứ hai: [...]

Quy trình kế toán chuyển tiền lập yêu cầu tra soát trên ứng dụng CF-eBank

Quy trình kế toán chuyển tiền lập yêu cầu tra soát trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Như đã giới thiệu trong bài viết về quy trình xử lý nghiệp vụ tra soát trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank, tại Quỹ tín dụng (QCF) và Phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác (PGD) sẽ phải thực hiện các công việc sau: Thứ nhất: Kế toán chuyển tiền (KTCT) lập yêu cầu tra soát Thứ hai: [...]

Quy trình xử lý nghiệp vụ tra soát trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank

Quy trình xử lý nghiệp vụ tra soát trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Tra soát là nghiệp vụ được sử dụng khi đơn vị thành viên muốn đính chính các thông tin trên lệnh toán thành công. Chỉ được phép tra soát các thông tin KHÔNG làm ảnh hưởng đến kết quả hạch toán tại Trung tâm xử lý như: Loại lệnh thanh toán ; Ngày hạch toán ; Đơn vị gửi ; Đơn vị nhận ; Số tiền Quy trình xử [...]

Quy trình kiểm soát kế toán duyệt trả lời yêu cầu hoàn chuyển trên ứng dụng CF-eBank

Quy trình kiểm soát kế toán duyệt trả lời yêu cầu hoàn chuyển trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Như đã giới thiệu trong bài viết về quy trình xử lý nghiệp vụ hoàn chuyển trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank, tại Quỹ tín dụng (QCF) và Phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác (PGD) sẽ phải thực hiện các công việc sau: Thứ nhất: Kế toán chuyển tiền (KTCT) lập yêu cầu hoàn [...]

Quy trình kiểm soát kế toán duyệt yêu cầu hoàn chuyển trên ứng dụng CF-eBank

Quy trình kiểm soát kế toán duyệt yêu cầu hoàn chuyển trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Như đã giới thiệu trong bài viết về quy trình xử lý nghiệp vụ hoàn chuyển trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank, tại Quỹ tín dụng (QCF) và Phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác (PGD) sẽ phải thực hiện các công việc sau: Thứ nhất: Kế toán chuyển tiền (KTCT) lập yêu cầu hoàn chuyển Thứ hai: [...]

Quy trình kế toán chuyển tiền lập yêu cầu hoàn chuyển CF-eBank

Quy trình kế toán chuyển tiền lập yêu cầu hoàn chuyển trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Như đã giới thiệu trong bài viết về quy trình xử lý nghiệp vụ hoàn chuyển trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank, tại Quỹ tín dụng (QCF) và Phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác (PGD) sẽ phải thực hiện các công việc sau: Thứ nhất: Kế toán chuyển tiền (KTCT) lập yêu cầu hoàn chuyển Thứ hai: [...]

Xử lý nghiệp vụ hoàn chuyển trong ngân hàng điện tử CF-eBank

Quy trình xử lý nghiệp vụ hoàn chuyển trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Hoàn chuyển là nghiệp vụ được sử dụng khi đơn vị khởi tạo lệnh thanh toán đã gửi lệnh đi thành công (xử lý thành công tại Trung tâm) và muốn đơn vị nhận lệnh hoàn trả lại lệnh thanh toán. Quy trình xử lý lệnh hoàn chuyển trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank được thực hiện như sau:          [...]

Kiểm soát kế toán duyệt lệnh chuyển tiền đi trên CF-eBank

Quy trình kiểm soát kế toán duyệt lệnh chuyển tiền đi trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Như đã giới thiệu trong bài viết về quy trình xử lý lệnh chuyển tiền đi trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank, tại Quỹ tín dụng (QCF) và Phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác (PGD) sẽ phải thực hiện các công việc sau: Thứ nhất: Kế toán giao dịch (KTGD) lập lệnh chuyển tiền đi Thứ hai: [...]

Quy trình kế toán duyệt lệnh chuyển tiền đi trên ứng dụng CF-eBank

Quy trình kế toán chuyển tiền duyệt lệnh chuyển tiền đi trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Như đã giới thiệu trong bài viết về quy trình xử lý lệnh chuyển tiền đi trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank, tại Quỹ tín dụng và Phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác sẽ phải thực hiện các công việc sau: Thứ nhất: Kế toán giao dịch (KTGD) lập lệnh chuyển tiền đi Thứ hai: Kế toán [...]

Quy trình giao dịch lập lệnh chuyển tiền đi trên CF-eBank

Quy trình kế toán giao dịch lập lệnh chuyển tiền đi trên ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Như đã giới thiệu trong bài viết về quy trình xử lý lệnh chuyển tiền đi trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank, tại Quỹ tín dụng và Phòng giao dịch thuộc chi nhánh ngân hàng hợp tác sẽ phải thực hiện các công việc sau: Thứ nhất: Kế toán giao dịch (KTGD) lập lệnh chuyển tiền đi Thứ hai: Kế toán [...]

Quy trình xử lý lệnh chuyển tiền đi trong ứng dụng CF-eBank

Quy trình xử lý lệnh chuyển tiền đi trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Hiện nay, Các quỹ tín dụng nhân dân cũng như ngân hàng hợp tác đang cung cấp dịch vụ chuyển tiền đi cho khách hàng. Đây là dịch vụ chuyển tiền theo yêu cầu của khách hàng bằng cách nộp tiền mặt hoặc trích tài khoản để chuyển cho người hưởng trong cùng hệ thống hoặc chuyển cho người hưởng nhận tại các tổ [...]

Cách đổi mật khẩu người dùng trong ứng dụng CF-eBank

Cách thức đổi mật khẩu người dùng trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Để đổi mật khẩu người dùng trong ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank thực hiện như sau: Bước 1: Truy cập chức năng: Hệ thống -> Đổi mật khẩu Bước 2: Nhập thông tin Giao diện Đổi mật khẩu như sau:                                                     Người dùng [...]

Cách đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank

Cách thức đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng điện tử CF-eBank Để đăng nhập vào ứng dụng vào ngân hàng điện tử CF-eBank cần thực hiện các bước như sau: Bước 1: Dùng trình duyệt IE thực hiện truy cập vào địa chỉ: https://www.ftccf.com.vn Giao diện cho phép người dùng đăng nhập hiển thị như sau:                                                  Bước 2: Nhập [...]